Fyzio program pro těhotné

Online program od Fyzionožky - přispívá Vaše pojišťovna na koupi našeho programu?

Zjistili jsme za jakých podmínek či zda přispívá Vaše zdravotní pojišťovna na proplacení našeho online kurzu!

207 - OZP - PŘISPÍVÁ

Dle e-mailové a tel.komunikace pojišťovna přispívá na předporodní kurzy. Pokud předložíte fakturu, neměl by být problém s jejím proplacením - proplácení dle vyplnění formuláře (ozp.cz) nebo pomocí VITAKARTY (což lze přes telefon).

211 - ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA - PŘISPÍVÁ

Program pro ženy v souvislosti s těhotenstvím a porodem | ZP MV ČR (zpmvcr.cz)

Podmínky pro čerpání příspěvků z preventivních programů hrazených z Fondu prevence (bonusy) v roce 2023 | ZP MV ČR

Každý vyhotovený doklad musí obsahovat název zboží, služby, nebo aktivity daného příspěvku Fondu prevence tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro čerpání příspěvku z FP.

201 - VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA - PŘISPÍVÁ

Ženám v těhotenství a po porodu poskytujeme příspěvek ve výši 1500 Kč na jednu z následujících položek podle jejich výběru:

  • - kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné (vč. on-line kurzů)
    - předporodní kurz (vč. on-line kurzů)

Co je potřeba předložit?

Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii jednoho z následujících dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF:
 - doklad o úhradě kurzu cvičení či jiných pohybových aktivit pro těhotné
 - doklad o úhradě předporodního kurzu
Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál jednoho z dokladů uvedených výše.
 

205 - ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA - PŘISPÍVÁ

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Preventivní programy

Kurzy pro těhotné (kurzy týkající se těhotenství, porodu a mateřství zakoupené v průběhu těhotenství), cvičení pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu. Lze akceptovat také doklady o úhradě za on-line aktivity. Doklad o úhradě musí splňovat obecné náležitosti daňového dokladu a musí být zřejmý účel vystavení, v tomto případech např. „On-line cvičení pro těhotné“.

Nárok na čerpání příspěvku vzniká za těchto podmínek: v době realizace i nárokování příspěvku musí být žena pojištěna u ČPZP.
Shrnutí - pro čerpání platí hlavní zásady: 2 500 Kč - příspěvek na rok 2023
Příspěvek lze i dočerpat v následujícím roce. Pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2022, může dočerpat program v roce 2023. Pojištěnka, která začne čerpat program v roce 2023, bude moci dočerpat program v roce 2024.
Druhé těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje. Vícečetné těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje.
Realizace příspěvku: K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

 - číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 - občanský průkaz
 - těhotenský průkaz nebo rodný list dítěte (pro případ nárokování programu po porodu)
 - doklad o úhradě

111 - VZP - NEPŘISPÍVÁ
Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá na aktivity, pomůcky, podporu kojení, vhodnou pohybovou aktivitu v době těhotenství a po porodu včetně pohybové aktivity poskytnuté fyzioterapeutem (ne na úhradu fyzioterapie) nebo zdravotní cvičení, ovšem bohužel NE na kurzy cvičení on-line.