Příloha č. 2: Informace poskytovatele kurzu o zpracování a ochraně osobních údajů

Při naší činnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů:

Při zpracování vašich osobních údajů, i údajů vašich nezletilých dětí, máme roli správce osobních údajů. Jako správce osobních údajů určujeme účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídáme za soulad zpracování osobních údajů s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Jako správce využíváme osobní údaje, které nám poskytujete zejména k tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu o účasti na kurzu a tuto smlouvu následně plnit. Součástí naší činnosti je organizace kurzů a vedení evidence o účasti na kurzech, k čemuž osobní údaje potřebujeme.

Zpracováváme také e-mailové adresy zájemců o kurzy. V těchto případech jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu osobních údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů, je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce. Nepracujeme s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje. Mezi zpracovávanými údaji je zejména Vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, jméno dítěte a datum narození dítěte. V žádném případě nezpracováváme osobní údaje zvláštních kategorií (citlivé osobní údaje), ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro naši činnost

Předání osobních údajů dalším osobám

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. E-mailové adresy zájemců o kurzy uchováváme do okamžiku uzavření smlouvy nebo do konce příslušného pololetí, ve kterém nám byly tyto osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou uchovávány v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezených přístupem. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům. Na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo, abychom vám sdělili účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebujeme, nebo odpadnou právní důvody zpracování, pokud nám takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte e-mailem.

Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování vašich osobních údajů

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost e-mailem na naší e-mailovou adresu info@fyzionozka.cz  Případné problémy vstřícně vyřešíme. Pokud nebudete s našim řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.