Příloha č. 1: Provozní řád – Komunitní centrum

Souhlas s tímto provozním řádem je podmínkou účasti v kurzu. Účastníci kurzu jsou dále povinni řídit se provozním řádem. Do provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Není-li situace zahrnuta v provozním řádu, věříme, že případné nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladu s právem a slušností.

I. Organizace kurzů

 1. Kurz má daný počet lekcí. Dny, kdy lekce neprobíhají z důvodu svátku či prázdnin nejsou v ceně kurzu započítány. O těchto dnech, kdy neprobíhají lekce, provozovatel účastníky včas informuje.
 2. Do prostoru, ve kterém probíhají kurzy, je nutno dostavit se s dostatečným předstihem, který umožňuje poklidnou přípravu na lekci. Do Komunitního centra je možno přijít cca 15 min. před začátkem lekce. Pozdní příchody velmi vyrušují již probíhající lekci. Při opakovaném pozdním příchodu nemusí lektorka účastníky na lekci přijmout.
 3. Délka lekce je, dle vybraného kurzu, 15 minut aklimatizace + 45 minut lekce. Délka lekce může být zkrácena dle uvážení zúčastněných.

II. Bezpečnostní a hygienické zásady

 1. Není-li kurzovné zaplaceno před uplynutím rezervační doby pozbývá smlouva automaticky účinnosti
 2. Doprovod je plně odpovědný za dítě po celou dobu pobytu v Komunitním centru, dítě nesmí být ponecháno bez dozoru.
 3. V kurzech pro děti je doprovod plně odpovědný za dítě i po dobu trvání lekce. Veškeré aktivity provádí na vlastní riziko. V případě, že se doprovod na určitý cvik s dítětem necítí, neprovádí ho. Lektorka ráda, dle časových možností při či po lekci, veškeré cviky individuálně předvede a vysvětlí.
  Rodiče či doprovod jsou povinni zajistit, že dítě nepřijde na lekci s bonbonem či žvýkačkou. Dítě musí mít vhodnou sportovní obuv, která neklouže a nevyzouvá se. Dítě má na lekci sundané řetízky, hodinky, prstýnky apod. Rodiče upřesní na první lekci osoby, kterým může lektorka dítě po lekci vydat.
 4. Lekce se mohou účastnit pouze zdraví zákazníci. Pokud by účastník lekce vykazoval před lekcí zjevné známky onemocnění, je lektorka oprávněna zrušit účastníkovi lekci bez náhrady. Totéž platí v případě, že rodič vykazuje zjevné známky požití alkoholu či jiných omamných látek. Jakékoli odchylky ve zdravotním stavu jsou účastnící lekce povinni lektorce sdělit před začátkem kurzu či dané lekce.
 5. Za zdraví a bezpečnost dítěte v průběhu lekce odpovídá vždy doprovod dítěte. Má-li dítě zdravotní omezení, které mu brání některé cviky provádět, resp. pro které mohou být některé cviky pro dítě zdravotním rizikem, cvičení neprovádí, resp. v případě cvičení pro předškoláky a školáky je na takovou skutečnost povinen doprovod či rodič výslovně upozornit cvičitele před zahájením lekce.
 6. Do prostor tělocvičny je zakázáno nosit předměty ze skla a potraviny.
 7. Lektor je povinen po každé své lekci uklidit veškeré pomůcky a hračky, které potřeboval k výkonu své činnosti, popř. vytřít či vyluxovat dle potřeby, tak aby další lektor mohl bez omezení prostor využít.

III. Platební podmínky a storno podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit celou cenu kurzu (kurzovné), a nebo pouze jednorázovou lekci na účet poskytovatele nejpozději do 6 dnů ode dne schválení písemné přihlášky poskytovatelem podle čl. III/2 (rezervační doba).
 2. Není-li kurzovné zaplaceno před uplynutím rezervační doby pozbývá smlouva automaticky účinnosti jejím uplynutím. Je-li ze strany zákazníka kurzovné zaplaceno po uplynutí rezervační doby považuje se to za nový návrh smlouvy ve znění původní písemné přihlášky zákazníka. Poskytovatel je pak oprávněn v případě, že je v zákazníkem zvoleném kurzu ještě volné místo si kurzovné ponechat a potvrdit zákazníkovi vznik smlouvy zasláním oznámení o zařazení do kurzu na e-mailovou adresu zákazníka, nebo, v opačném případě, peněžní prostředky vrátit zákazníkovi, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
 3. V případě odhlášení ze závažných zdravotních důvodů během konání kurzu je možné dle domluvy mezi poskytovatelem a zákazníkem kurzovné vrátit dle zbývajících počtu lekcí.
 4. V případě odhlášení kdykoliv později není možné kurzovné vrátit. Kurzovné se nevrací ani z důvodu nemoci či dovolené zákazníka. Řádně omluvené jednotlivé lekce je možné nahradit za podmínek uvedených v čl. IV

IV. Omluvy a náhrady lekcí

 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za zameškané lekce. Pro zkvalitnění služeb nabízí poskytovatel možnost náhrady 2 lekcí, ale jen za předpokladu, že zmeškaná lekce bude řádně předem omluvena. Při nevyužití této nabídky z jakéhokoliv důvodu, nevzniká zákazníkovi jakýkoli nárok na finanční kompenzaci zameškaných lekcí.
 2. Náhradní lekci je možno poskytnout pouze v případě řádně omluvené zameškané lekce.
 3. Náhradní lekci je možno poskytnout pouze v případě řádně omluvené zameškané lekce. Lekce může být omluvena zasláním písemné omluvy na email lektora daného kurzu, nebo pomocí sms na telefonní kontakt příslušného lektora (kde bude uvedeno jméno účastníka kurzu, hodina a název lekce),  nejpozději 24 hodin před zahájením lekce. Pokud je lekce omluvena později, nevzniká nárok na náhradní lekci. Tyto možnosti platí jak ve všední dny, tak o víkendech či svátcích. Poskytovatel se zavazuje na omluvu písemně reagovat a zákazníkovi lekci řádně omluvit.
 4. Termín konání náhradní lekce bude zákazníkovi v předstihu oznámen.
 5. Zameškané 2 lekce je možno nahradit v průběhu kurzu, ve kterém byla lekce zameškána.